Põhikiri

MTÜ Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit  (ESMÜL)

PÕHIKIRI

§ 1 Üldsätted

(1) Mittetulundusühingu nimi on Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit.

(2)  Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit (edaspidi Liit) on heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute ühendus.

(3) Liidu asukohaks on Tallinna linn.

(4) Liit on asutatud 3. märtsil 1990. aastal Tartus.

(5) Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

(6) Liit on asutatud tähtajatult.

§ 2 Liidu eesmärgid ja õigused

(1) Liidu tegevuse eesmärkideks on:

1) kaitsta sclerosis multiplex‘iga (edaspidi SM) inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;

2) kaitsta oma liikmete ja sclerosis multiplex‘iga inimeste huve;

3) sotsiaalse keskkonna muutmine, mis tagaks SM-ga inimestele ja teistele puuetega inimestele võrdsed võimalused osalemaks ühiskondlikus elus;

4) SM-ga inimestele kompetentse meditsiiniabi ja rehabilitatsiooni kättesaadavaks tegemine;

5) SM-ga seonduva vajaliku ja kaasaegse informatsiooni levitamine Liidu liikmete hulgas ning kogu ühiskonnas.

(2) Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:

1) koondab, analüüsib ja vahendab teavet Eesti SM-ga inimestest, nende vajadustest ja olukorrast;

2) tegutseb aktiivselt avaliku arvamuse kujundamisel sh korraldab avalikke üritusi (koosolekud, loengud, seminarid, konverentsid, koolitused, näitused jne);

3) korraldab konsultatsioone ja läbirääkimisi riigivõimu- ja valitsemisorganitega;

4) teeb koostööd kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori institutsioonidega;

5) teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja esindustega;

6) korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni- ja puhkeüritusi;

7) annab välja trükiseid;

8) kogub annetusi, sh sihtotstarbelisi annetusi;

9) teeb muid toiminguid, mis ei ole vastuolus seaduste ja käesoleva põhikirjaga.

§ 3 Liidu liikmed

1) Liidu liikmeteks on mittetulundusühingud, millede põhikirjaliseks eesmärgiks on SM-ga inimeste huvide esindamine või kaitsmine või mõni muu sarnane eesmärk.

(2) Liidu liige võtab Liidu tegevusest osa oma volitatud esindaja vahendusel.

(3) Liidu toetajaliikmeteks võivad olla kõik Liidu arendamisest ja toetamisest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Toetajaliikme ja Liidu vahelised suhted võivad rajaneda koostöölepingule, milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja kohustused.

(4) Liidu auliikmeks võib valida isikuid, kellel on silmapaistvaid teeneid SM-i teaduslikul uurimisel või SM-ga inimeste elukvaliteedi parandamisel. Liidu auliikmed valitakse Liidu üldkoosoleku poolt juhatuse ettepanekul.

(5) Liidu liikmeks võetakse juhatuse otsusega Liidu juhatusele juhatuse kinnitatud vormis esitatud avalduse alusel.

(6) Liidu liikmel on õigus:

1) osaleda Liidu tegevuses;

2) esitada kanditaate Liidu juht-, kontroll- ning teistesse organitesse, samuti esindada Liitu volituse alusel teistes organisatsioonides ja üritustel;

3) esitada ettepanekuid ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavates küsimustes;

4) kasutada Liidu võimalusi, abi ja teavet SM-ga inimeste hüvanguks;

5) Liidust välja astuda, esitades vastava avalduse juhatusele.

(7) Liidu liige on kohustatud:

1) täitma Liidu põhikirja ning valitavate organite otsuseid, mis on tehtud nende pädevuse piirides;

2) tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab Liidu juhatus. Liidu toetaja- ja auliikmed liikmemaksu ei maksa;

3) hoidma ja kaitsma Liidu head nime, aitama kaasa Liidu põhikirjaliste eesmärkide täitmisele ja Liidu edukale tegevusele;

4) teatama Liidu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi. Esitama uued andmed kohgeselt pärast nende muutumist.

(8) Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega, kui ta on jämedalt rikkunud põhikirja nõudeid või kahjustab olulisel määral Liidu huve või on jätnud tasumata liikmemaksu. Liidust välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

§ 4 Liidu juhtimine

(1) Liidu kõrgeimaks juhtivaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.

(2) Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui üks kord aastas, teatades selle toimumisaja ning päevakorra liikmetele kirjalikult vähemalt 14 kalendripäeva ette.

(3) Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest või muul seaduse sätestatud juhul.

(4) Üldkoosolekul võib otsustada kõikide Liidu tegevusse puutuvate küsimuste üle, kusjuures üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

1) põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ja täiendamine;

2) Liidu eesmärgi muutmine;

3) majandusaasta tegevus- ja finantsaruande ning audiitori või revisjonikomisjoni kontrolltulemuste ära kuulamine ning kinnitamine;

4) Liidu juhatuse valimine ning juhatuse liikmete arvu määramine;

5) Liidust väljaarvamise küsimuste otsustamine;

6) Liidu tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

7) audiitor- või revisjonkontrolli läbiviimise vajaduse otsustamine;

8) muude seadusest tulenevate või juhatuse poolt tõstatatud küsimuste lahendamine.

(5) Liidu üldkoosolek on pädev otsust vastu võtma, kui sellest võtab osa üle poole Liidu liikmetest.

(6) Kui üldkoosolekust võtab osa alla poole Liidu liikmetest, kutsutakse üldkoosolek kokku teistkordselt vähemalt 14 päeva möödudes. Teistkordne üldkoosolek on pädev otsust vastu võtma, kui esindatud on rohkem kui üks liige.

(7) Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejatest.

(8) Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tegevust juhatus, milles on kaks kuni seitse liiget.

(9) Liidu juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks.

(10) Liidu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

(11) Juhatus otsustab kõiki Liidu tegevusse puutuvaid küsimusi, välja arvatud need, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse.

(12) Liidu juhatuse pädevuses on:

1) juhatuse esimehe valimine juhatuse liikmete seast;

2) juhtida Liidu tegevust üldkoosolekute vaheajal;

3) Liidu üldkoosoleku kokku kutsumine;

4) liikmete vastuvõtmine ning liikmete arvestuse pidamine;

5) raamatupidamise korraldamine;

6) moodustada vajaduse korral komisjone ja töörühmi eriküsimuste lahendamiseks;

7) majandusaasta aruande koostamine ja esitamine;

8) esitada üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve, tegevusplaanid ning teha ettepanekuid tegevusprogrammi korrigeerimiseks.

(13) Kõigis õigustoimingutes esindab Liitu juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed kahekesi koos

(14) Juhatus jagab oma liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad.

(15) Liidu juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsused on vastu võetud, kui poolt on üle poole kohal olevatest juhatuse liikmetest. Häälte võrduse korral loeb juhatuse esimehe hääl.

(16) Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse juhatuse otsused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 6 Liidu vahendid ja vara

(1) Liidu vahendid ja vara moodustavad:

1) Liidu liikmete liikmemaksud;

2) toetused ja annetused;

3) riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvete eraldised;

4) sihtotstarbelised eraldised, sihtkapitalide ja sihtasutuste toetused;

5) muu tulu, mis on saadud põhikirjalisest etegvusest.

(2) Liit ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduse tähenduses.

(3) Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Liidu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

(4) Liidu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadud tulud ei kuulu liidu liikmete vahel jaotamisele.

(5) Liitu raamatupidamise korraldamise tagab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

(6) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

§ 7 Liidu ühinemine või jagunemine ning lõpetamine

(1) Liit lõpetatakse:

1) üldkoosoleku otsusega;

2) pankrotimenetluse alustamisega;

3) liikmete arvu vähenemisel alla kolme;

4) muul seaduses sätestatud juhul.

(2) Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad mittetulundusliitute seaduses ja teistes Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja korras.

(3) Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle teisele tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud liidule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev Põhikiri on vastu võetud 06.augustil 2011.a.. aastal Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liidu üldkoosolekul.